Förslag till ändring i föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma avser förslaget uteslutande avgiftsändringar som omfattas av samrådsskyldigheten med Ekonomistyrningsverket enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191). Enligt 2 § 2 p. förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning är förordningen inte tillämplig vad gäller föreskrifter om avgifter som omfattas av samrådsskyldigheten enligt 7 § avgiftsförordningen. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

avgifter