Förslag till ändring i Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till 30 § skogsvårdslagen

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.