Förslag till ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:35 – 2011:37)

Regelrådet har den 28 januari 2014 yttrat sig över Utbildningsdepartementets promemoria Ändrade regler om introduktionsperiod och legitimation. Nämnda promemoria ligger till grund för de förslag till ändringar i Skolverkets föreskrifter som nu remitterats till Regelrådet.

Remissen inkom till Regelrådet den 27 maj 2014. Då nästa möjliga sammanträde för hantering av detta ärende av Regelrådet är den 25 juni 2014 och då vår förfrågan om förlängd svarstid inte har varit möjlig för er att tillmötesgå saknar Regelrådet möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.