Förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:43) och allmänna råd om företagsstöd och projektstöd

Förslaget medför, såvitt Regelrådet kan bedöma, begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i detta ärende.