Förslag till ändring i Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter

Rubricerade ärende, ert diarienummer TPS 2019-138, har remitterats till Regelrådet.

Enligt 2 § 2 p. förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning är förordningen inte tillämplig vad gäller föreskrifter om avgifter som omfattas av samrådsskyldigheten enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191). Ärendet avser sådana föreskrifter. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

avgifter