Förslag till begränsningar av vissa användningar av kemiska växtskyddsmedel

Rubricerade ärende, diarienummer M2016/00677/R, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse att Regelrådet yttrar sig över remissen.