Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om leksakers säkerhet

Remissen innehåller ett förslag till föreskrifter om leksakers säkerhet. Förslaget föranleds av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG av den 18 juni 2009 om leksakers säkerhet. Anledningen till direktivet är att olycksstatistik och farliga leksaker på marknaden visar att de krav som ställs på leksaker inte är tillfredsställande. Elsäkerhetsverket har gemensamt tillsynsansvar över leksaksmarknaden med Konsumentverket och Kemikalieinspektionen. Elsäkerhetsverkets förslag kompletterar framförallt Konsumentverkets föreskrifter och måste läsas tillsammans med dem. Förslaget innebär att elektriska leksaker inte får drivas med för hög spänning och att leksakerna även i övrigt ska vara utformade på ett säkert sätt.