Förslag till föreskrifter om ändring i Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2011:6) om ersättning för kostnader för sjukdom

 Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.