Förslag till föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2004:12) om kontroll av kosmetiska och hygieniska produkter

Förslaget är en rättelse av genomförandet av direktiv 76/768/EEG med ledning av ett motiverat yttrande av Kommissionen. Rättelsen anges medföra minskad administration och minskade kostnader för företag på den inre marknaden som för in produkter på den svenska marknaden. Regelrådet avstår ifrån att yttra sig i ärendet.