Förslag till föreskrifter om ekologisk produktion

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Remissan avser huvudsakligen förslag till föreskrifter om avgifter. Enligt 2 § 2 p. förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning är förordningen inte tillämplig vad gäller föreskrifter om avgifter som omfattas av samrådsskyldigheten med Ekonomistyrningsverket enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191). I övrigt bedöms att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende