Yttrande över förslag till Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om kemiska arbetsmiljörisker

Remissen innehåller ett förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om kemiska miljörisker. I den upprättade konsekvensutredningen anges att ett genomförande av förslaget leder till en lättnad jämfört med nuvarande regler inom området för kemiska risker. Förslaget innebär bl.a. ett förtydligande om hur undersökningar, bedömningar och dokumentation av kemiska miljörisker ska hanteras. Samtliga arbetsplatser, även egenföretagare, är skyldiga att undersöka om och var kemiska riskkällor förekommer. Arbetsmiljöverket uppskattar att omkring 25 000 företag kommer att beröras av förslaget.