Förslag till föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter avseende it-användning i företag

Rubricerade ärende, ert diarienummer A2020/4460, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.