Förslag till föreskrifter om taxa för isbrytning på beställning och mot ersättning

Rubricerat ärende, ert dnr 0305-09-03177, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avger därför inte något yttrande i ärendet.