Förslag till föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:38) om nationellt stöd för upprättande av växtodlingsplaner

Förslagen medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i detta ärende.