Förslag till föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:14) om ersättning till bitillsynsman

Förslagen medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i detta ärende.