Förslag till föreskrifter om värdering av hyreshus- och ägarlägenhetsenheter vid 2022 års förenklade fastighetstaxering och föreskrifter om allmänna taxeringsregler vid förenklad och särskild fastighetstaxering 2022

Rubricerade ärende, era diarienummer 8-702450 och 8-102547, har remitterats till Regelrådet.

 

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslagen inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.