Förslag till nya ämnesplaner och ändrad programstruktur inom fordons- och transportprogrammet samt förslag till Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:4) om krav på yrkeskunskaper

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2019:979, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Taggar:

Yrkeskunskap