Förslag till nya föreskrifter om vissa utsläpp av växthusgaser

Rubricerade ärende, ert diarienummer NV-04249-20, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Taggar:

växthusgaser