Förslag till nya regler om årlig resultatrapportering för värdepappersfonder och specialfonder

Rubricerade ärende, ert diarienummer FI 21-1660, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.