Förslag till Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter om it-användning i företag

Rubricerade ärende, ert diarienummer A2019/4758, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.