Förslag till upphävande av föreskrifter (NFS 2017:6) om handel med utsläppsrätter

Rubricerade ärende, ert diarienummer NV-04249-20, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.