Förslag till utformning av bilaga II i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 om livsmedelstillsatser

Förslaget avser ändringar i en EG-förordning. Regelrådets uppdrag är emellertid begränsat till författningsförslag upprättade av svenska regelgivare. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i detta ärende.