Försvarsdepartementets promemoria med förslag till ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.