Förvaltning eller djurförsök med vilda djur (Rapport 2019:19)

Rubricerade ärende, ert diarienummer N2019/02558/DL, har remitterats till Regelrådet.

 

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Taggar:

djurförsök