Framställan om ändring av förordningen (2001:650) om vägtrafikregister – beslut om ändrad registreringsnummerstruktur för vägfordon

 

Rubricerade ärende, ert diarienummer N2015/04548/MRT, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.