Framställan om ändring i förordningarna (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet, (2001:650) om vägtrafikregister och (2005:399) om arbetstid vid visst vägtransportarbete

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.