Havs- och vattenmyndighetens förslag till ändringar i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område gällande rapportering av fångst ombord av äkta tunga

Rubricerade ärende, ert diarienummer 3811-15, har remitterats till Regelrådet. Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

fiskets område