Havs- och vattenmyndighetens förslag till föreskrifter om miljökvalitetsnormer samt vad som kännetecknar god miljöstatus för de svenska förvaltningsområdena Nordsjön och Östersjön

 Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.