Insolvensdirektivet och reglerna om skuldsanering (Ds 2021:6)

Rubricerade ärende, ert diarienummer Ju2021/00749, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget, såvitt kan bedömas, inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Taggar:

skuldsanering