Jordbruksdepartementets förslag till förordning om stöd till företag med avlägset belägen djurhållning för vissa veterinärkostnader

Rubricerade ärende, ert diarienummer Jo2009/3122, inkom till Regelrådet den 9 november 2009 med angiven svarstid senast den 23 november 2009. Regelrådet saknar möjlighet att inom den angivna svarstiden yttra sig över förslaget. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig.