Jordbruksdepartementets förslag till förordning om stöd till företag med avlägset belägen djurhållning för vissa veterinärkostnader

Rubricerade ärende, ert diarienummer Jo2009/3122, inkom till Regelrådet den 9 november 2009 med angiven svarstid senast den 23 november 2009. Regelrådet saknar möjlighet att inom den angivna svarstiden yttra sig över förslaget. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig.

Det bakomliggande förslaget

frslagtillfrordningfryttrandes_23nov_.zip ()