Jordbruksdepartementets förslag till förordning om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård m.fl. förordningar

Rubricerade ärende, ert diarienummer Jo2009/3100, inkom till Regelrådet den 9 november 2009 med angiven svarstid senast den 20 november 2009. Regelrådet saknar möjlighet att inom den angivna svarstiden yttra sig över förslaget. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig.