Jordbruksverkets beslut om smittförklaring med anledning av amerikansk yngelröta och varroakvalster hos bin

Rubricerade ärende, diarienummer 6.4.18-691/18, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.