Jordbruksverkets föreskrifter om kompensationsbidrag, miljöersättningar, miljöinvesteringar och djurens välbefinnande

Rubricerade ärende, diarienummer 4.1.16-7675/15, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.