Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2015:25) om miljöersättning, ersättningar för ekologisk produktion och kompensationsstöd

Rubricerade ärende, diarienummer 4.1.16-8667/15, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.