Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2015:29) om ekologisk produktion och kontroll av ekologisk produktion

Rubricerade ärende, diarienummer 4.7.16-07241/2018, har remitterats till Regelrådet.

De föreslagna reglerna synes i allt väsentligt överensstämma med de som Regelrådet yttrade sig över den 7 juni 2018 (vårt diarienummer RR 2018-155, ert diarienummer 4.7.16-07241/2018). Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.