Jordbruksverkets förslag till ändrade föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd, projektstöd, miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.