Jordbruksverkets förslag till ändring av föreskrifter (SJVFS 2001:33) om intagning av växtsorter i den svenska sortlistan

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.