Jordbruksverkets förslag till ändring av Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2001:33) om intagning av växtsorter i den svenska sortlistan

Förslagen medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig.