Jordbruksverkets förslag till ändring i föreskrift och allmänna råd (SJVFS 2007:42) om kompensationsbidrag, miljöersättningar, miljöinvesteringar och djurens välbefinnande

Såvitt kan bedömas är delar av förslaget en direkt följd av EU-rätten vilket inte omfattas av Regelrådets granskning och övriga delar bedöms medföra endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.