Jordbruksverkets förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter samt i föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot spridning av växtskadegörare

Av remissen framgår att Jordbruksverket har samrått med Ekonomistyrningsverket enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191). Enligt 2 § 2 p. förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning är förordningen inte tillämplig vad gäller föreskrifter om avgifter som omfattas av samrådsskyldigheten enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191). Förslagen medför i övriga delar, såvitt Regelrådet kan bedöma, endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.