Jordbruksverkets förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter

Rubricerade ärende, ert diarienummer 4.4.16-08280/2019, har remitterats till Regelrådet.

Av remissen framgår att remitterat förslag omfattas av samrådsskyldigheten med Ekonomistyrningsverket enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191). Enligt 2 § 2 p. förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning är förordningen inte tillämplig vad gäller föreskrifter om avgifter som omfattas av samrådsskyldigheten enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191). Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.