Jordbruksverkets förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 2015:25) om miljöersättningar m.m.

Rubricerade ärende, ert diarienummer 4.1.16-12629/2018, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.