Jordbruksverkets förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 2015:7) om officiella veterinärer

Rubricerade ärende, ert diarienummer 7.1.6-12977/2019, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt kan bedömas har regelgivarens utrymme att självständigt utforma sitt förslag till föreskrifter varit synnerligen begränsat i förhållande till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625. De eventuella effekter av betydelse för berörda företag som förslaget medför får därmed anses härröra från överordnade föreskrifter. Regelrådet väljer med anledning av detta att inte yttra sig i det nu remitterade ärendet.

Taggar:

veterinärer