Jordbruksverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om förprövning

De föreslagna föreskrifterna är en uppdatering och omarbetning av Jordbruksverkets nu gällande föreskrifter på området (SJVFS 1999:95). Förslaget innebär att reglerna anpassas till den utveckling som har skett inom djurhållningsområdet med bl.a. större djurbesättningar och mer komplexa anläggningar. Förslaget innebär bl.a. att undantagen från krav på förprövning utvidgas, vilket antas leda till färre upprättade ansökningar och minskade administrativa kostnader för berörda företag med upp till 30 procent eller med sammanlagt 1 940 000 kronor. Vidare föreslås att djurhållaren ska anmäla till länsstyrelsen om att en besiktning av anläggningen ska genomföras. Detta förslag antas leda till administrativa kostnader med 25 kr per anmälan.

Taggar:

djurhållning