Jordbruksverkets förslag till föreskrifter om ändring i Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2007:12) om märkning och registrering av nötkreatur

Rubricerade ärende, ert diarienummer 95-10851/09, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig.