Jordbruksverkets förslag till föreskrifter om rapportering av marknadspriser för vissa kategorier slaktkroppar och levande djur

Rubricerat ärende, diarienummer 3.5.16-15093/2017, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.