Jordbruksverkets förslag till föreskrifter om växtskadegörare m.m.

Rubricerade ärende, era diarienummer 6.4.16- 03040/2019, 6.4.16-03491/2019 och 6.4.17-06060/2019, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet som inkom till Regelrådet den 30 april 2019 med angiven svarstid den 10 maj 2019 och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.