Förslag till ändringar i Boverkets byggregler (1993:57) – föreskrifter och allmänna råd

De föreslagna föreskrifterna medför såvitt kan bedömas begränsade ekonomiska effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande i detta ärende.