Kanslisvar avseende ändring i lagen (2001:558) och förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt att Regelrådet yttrar sig.