Kanslisvar avseende Material i kontakt med dricksvatten – myndighetsroller och ansvarsfrågor, SOU 2014:53

Det remitterade författningsförslaget avser en ändring i Boverkets instruktion, som inte bedöms få effekter av sådan betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt att Regelrådet yttrar sig.

 

Taggar:

dricksvatten